Pray

the Step-by-Step Rosary

for PolandPRZEDSTAWIA

TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


Boża zbroja

– Efs 6:10-18 –

 

Nie róbcie tego na pokaz, aby się im przypodobać.

 

Pracujcie tak, sjakbyście byli niewolnikami samego Chrystusa, wypełniającymi Bożą wolę z potrzeby serca. Powtarzam: Służcie z zapałem, jakbyście czynili to dla Pana, a nie tylko dla ludzi. Pamiętajcie, że wszyscy - zarówno niewolnicy, jak i wolni - zostaną nagrodzeni przez Pana za ich dobre czyny.

Wy zaś, panowie, traktujcie niewolników we właściwy sposób. Nie zmuszajcie ich do niczego groźbą i pamiętajcie, że w niebie zasiada wasz wspólny Pan. On traktuje wszystkich ludzi jednakowo.

 

Na koniec, skilka słów zachęty: Korzystajcie z mocy naszego Pana, a wtedy również wy będziecie mocni. Załóżcie całą zbroję otrzymaną od Boga, abyście mogli odeprzeć podstępne ataki diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, ale z władcami świata ciemności i z niewidzialnymi siłami zła.

 

Używajcie więc całej zbroi Bożej, abyście w dniu ataku byli gotowi do obrony i byście odnieśli zwycięstwo. Bądźcie więc gotowi! Waszym pasem niech będzie prawda, a pancerzem -prawość. Waszymi butami niech będzie gotowość niesienia ludziom dobrej nowiny o pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą, którą jest wasza wiara. Dzięki niej ugasicie wszystkie ogniste pociski szatana. Załóżcie też hełm, którym jest wasze zbawienie, a do rąk weźcie miecz Ducha, czyli słowo Boże. Poza tym wszystkim, korzystajcie z mocy Ducha Świętego, w każdej sytuacji modląc się do Boga i prosząc Go, aby miał w swojej opiece wszystkich świętych na świecie.

Egzorcyzm do św. Michała Archanioła

 

Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego

ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.  

Amen.

 

 

Sancte Michael Archángele,

defénde nos in prælio;

contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium.

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur;

tuque, Princeps militiae cæléstis,

Sátanam aliósque spíritus malignos,

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,

divina virtúte in inférnum detrúde.

Ámen

Modlitwa Cudowny Medalik

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis, qui confugimus ad Te.

 

 

 

Cudownego Medalika

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają 

a zwłaszcza za masonami.

Amen.

 

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis,

qui ad Te confugimus.

Et pro omnibus qui ad Te non recurrunt

et praesertim pro massoninbus et commendatis Tibi.
MEMORARE


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

 

MEMORARE, O piissima Virgo Maria,

non esse auditum a saeculo,

quemquam ad tua currentem praesidia,

tua implorantem auxilia,

tua petentem suffragia, esse derelictum.

Ego tali animatus confidentia,

ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio,

coram te gemens peccator assisto.

Noli, Mater Verbi, verba mea despicere;

sed audi propitia et exaudi.

Amen.

MODLITWA DO  ŚW. JÓZEFA

Leona XIII, Quamquam Pluries. 15 sierpnia 1889

(Józef powinien być postrzegany jako patron całego Kościoła)

Do Ciebie, błogosławiony Józefie,

Broń, o najbardziej czujny strażniku Świętej Rodziny,

wybranego potomstwa Jezusa Chrystusa.

Strzeż nas, Ojcze najdroższy,

wszelkiej zarazy błędu i zepsucia.

Pomóż nam z góry, najodważniejszego obrońcy,

w tym konflikcie z mocami ciemności.

I już od dawna ratowałeś Dzieciątko Jezus przed niebezpieczeństwem Jego życia,

więc teraz chroń święty Kościół Boży od sideł wroga i od wszelkich przeciwności.

Chroń nas zawsze pod swoim patronatem,

abyśmy idąc za Twoim przykładem i wzmocnieni Twoją pomocą, mogli żyć świętym życiem,

umrzeć szczęśliwą śmiercią i osiągnąć wieczną błogość w niebie.

Amen.

PRZEDSTAWIA

TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

KRUCIFIX

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


Skład apostolski / Credo


Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi

i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

Flectámus génua

który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny,

Leváte

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

zstąpił do piekieł

trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Wierzę w Ducha Świętego,

de święty Kościół powszechny,

społeczność Świętych,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum,

Flectámus génua

qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria virgine,

Leváte

passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad infernos,

tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit ad coelos,

sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus est judicare vivos et mortuos.

 

Credo

in Spiritum Sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem

et vitam aeternam.              

Amen

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria x 3

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

Pierwsza Tajemnice radosne – Primum mysterium Gaudiósa

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Annunciato

Luk 1:26-38

A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret; o dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: 

”Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą.

Błogosławiona jesteś między kobietami.”

 

Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

 

Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa.

Wtedy odszedł od niej anioł.

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

Inny Tajemnice radosne – Secundum mysterium Gaudiósa

Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę  – Visitatio –

Luk 1:39-48, 56.

W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

 

A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona. A skądże mi to, że matka mego Pana przyszła do mnie?

Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie.

A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana.

 

Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana: I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu; Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.

 

I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

Trzeci Tajemnice radosne – Tertium mysterium Gaudiósa

Narodzenie Pana Jezusa – Nativitas

Luk 2:1-7

A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.

 

Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta.

Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida; Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.

 

I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

Czwarty Tajemnice radosne – Quartum mysterium Gaudiósa

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Presentatio

Luk 2:22-35

Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem;

Tak jak jest napisane w Prawie Pańskim: Każdy mężczyzna otwierający łono będzie nazywany świętym Panu; I żeby złożyć ofiarę według tego, co zostało powiedziane w prawie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

 

A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko – Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa:

 

” Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił:

Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; Gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela. A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić; I twoją duszę miecz przeniknie), aby myśli wielu serc zostały objawione.

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

Piąty Tajemnice radosne – Quintum mysterium Gaudiósa

Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Inventio in Templo

Luk 2:40-52

Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim. A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy, zgodnie ze zwyczajem tego święta. A gdy minęły te dni i już wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami.

 

A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.

 

A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

Ojcze Nasz – Pater noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.


Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.            

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

Amen

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Ave Maria,

gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Chwała Ojcu  – Gloria Patri


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.


Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen

Modlitwa Fatima:    (Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas,

praesertim illas quae tua misericordia maxime indigent.

Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA


Orémus

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve!

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.

 

 

Módlmy się:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA

ORATIO AD FINEM ROSARII DICENDAE

 

 

Módlmy się:

O Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Orémus:

Deus, cuius Unigénitus per vitam,

mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ præmia comparávit, concéde, quaésumus: ut, hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur.

Per Christum Dóminum nostrum.  

Amen.

 

 

 

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 

†  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

 

Copyright 2021 ©CommanderCrossRosary. All Rights Reserved.